February 26, 2020 – Red Rooster Cafe – Mt. Mesa, CA

The Group
More of the Group
Don KC6OCA – Marty KC6RIZ – Sherman KI6WMI – Bill N6TF
Mike KA6IYS – Chuck KI6GOG
Mike KA6IYS – Don KC6OCA
Jon K6QXG and his XYL Marilee
Bryan KI6LSP – Janet and her OM Mike KA6IYS
Bill N6TF – Randy C – Jon K6QXG
2 ex-sheriffs officers Randy C & Bryan KI6LSP
Standing KK6YAB – Torin